Etiket: dram

Uyan

Affet bizi doğa anne. Kabul et kurbanlarını. Affet bizi doğa anne. Kalpler...

Yok

Havva

Havva'ya sanat.